Vad menas med annuitetslån?

Så här fungerar annuitetslån

Eftersom jag jobbar inom ekonomi och ibland får frågor om olika begrepp tänkte jag i dag ta upp en sak jag vet många undrar över. De flesta har nog någon gång hört talas om annuitetslån men vet för det mesta inte vad det är eller hur det fungerar.

All kreditgivning förutsätter att den som lånat, dvs. kredittagaren skall betala tillbaka (amortera) sin skuld till kreditgivaren. Dessutom skall en ersättning (ränta) betalas till kreditgivaren. Räntan beräknas i konsumentförhållanden alltid på den restskuld som kunden vid varje tillfälle har. Hur återbetalningen skall gå till regleras i avtalet, också kallat skuldebrevet men skiljer sig åt mellan olika lån och räntan är mycket högre på snabblån direkt jämfört med Huslån.

Det finns i huvudsak två olika modeller: rak amortering och annuitet.

Så här fungerar rak amortering

Lån med rak amortering innebär att den ursprungliga skulden delas med det antal amorteringstillfällen som avtalats. Vid varje amorteringstillfälle skall detta belopp erläggas. Utöver amorteringen skall även betalas en ränta, som beräknas på den aktuella restskulden.

Eftersom amorteringsbeloppet är lika stort under hela kredittiden och restskulden och därmed räntan successivt minskande kommer ett lån med rak amortering att kosta mindre för varje amorteringstillfälle.

Så här fungerar annuitetslån

Den andra återbetalningsmodellen kallas annuitetsmetoden. Vid annuitetslån räknar man fram ett belopp (annuiteten) som betalas vid varje amorteringstillfälle så det räcker till både ränta på restskulden och en amortering så att lånet är slutbetalat vid kredittidens slut.

Vad som krävs för att kunna räkna fram annuitet är:

  • Kreditbeloppet
  • Räntesatsen
  • Kredittiden (antalet återbetalningstillfällen)

Eftersom det belopp som betalas är lika stort vid varje tillfälle, utgörs beloppet vid kredittidens början till en större del av ränta och en mindre del av amortering. Efter hand som skulden amorteras ned så minskar räntedelen och det blir större utrymme för amortering. Mot slutet av kredittiden utgörs annuiteten därmed till en mindre del av ränta och en större del av amortering.

En förutsättning för att summan av alla inbetalningar skall gå jämnt upp med räntor och amorteringar är att räntesatsen inte ändras under kredittiden. Man behöver då ha en bunden ränta. Flertalet kreditavtal medger emellertid att kreditgivaren ändrar storleken på räntesatsen och så sker också normalt på lån som löper över flera år. Vid ändring av räntesatsen kan kreditgivarna hantera återbetalningen på två olika sätt, med bibehållen eller ändrad annuitet.

Bibehållen Annuitet

Vanligt är att kreditgivarna tillämpar bibehållen annuitet (även kallad falsk annuitet) vilket innebär att den avtalade annuiteten behålls trots att räntan ändras. Detta får till följd att om räntan höjs kommer krediten inte att vara slutamorterad vid den avtalade kredittidens slut. Detta beror på att av annuiteterna har en större del än beräknat gått åt till räntebetalning och därmed har en mindre del blivit över för amortering.

Om räntan däremot sänks, kommer krediten att vara slutamorterad före den avtalade kredittiden eftersom av annuiteterna en mindre del än beräknat gått åt till räntebetalning. Fördelen med bibehållen annuitet är att kunden i förväg vet hur stor varje inbetalning blir oavsett vad som händer med räntenivån.

Nackdelen med bibehållen annuitet är att kredittiden kan komma att avvika ifrån den avtalade. Under vissa betingelser kan en räntehöjning dessutom få som effekt att den avtalade annuiteten inte ens räcker till periodens ränta, till följd att skulden istället ökar. Kreditgivaren bör då informera kunden och föreslå en höjning av annuiteten så att den åtminstone täcker räntan.

Ändrad Annuitet

Det andra alternativet vid annuitetslån är att använda ändrad annuitet (även kallad äkta annuitet). Detta innebär att kreditgivaren vid en ränteändring beräknar ett nytt annuitetsbelopp utifrån:

  1. Den restskuld som finns vid tillfället
  2. Den återstående kredittiden
  3. Den nya räntesatsen

Fördelen med ändrad annuitet är att den ursprungligt avtalade kredittiden alltid hålls. Nackdelen är att det kan vara svårt för kredittagaren att i förväg veta hur stor varje inbetalning blir eftersom man inte känner till vad som kommer att hända med räntenivån.

Av skuldebrevet bör normalt framgå vad som händer med annuiteten eller kredittiden om räntesatsen ändras. De skuldebrev som används i dag är normalt tydliga på denna punkt. Vissa äldre skuldebrev är däremot inte alltid utformade på sådant sätt att det klart framgår vilka effekterna blir av en ränteändring vid annuitetslån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *